Sunday, August 15, 2010

DEFINISI ALAM SEKITAR

ALAM bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi
SEKITAR bermaksud di tempat atau di sekeliling

Perkataan “alam sekitar” atau dalam bahasa Inggeris disebut “invironment” membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekirannya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan “alam sekitar” adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisma. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. (Mohd Zuhdi Marsuku, 2002)

Terdapat satu lagi definsi alam sekitar. Namun ia lebih kepada kefahaman “environmentalisme“. Dijelaskan bahawa ia merupakan satu istilah geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim dunia yang berkait dengan aktiviti manusia. (A. Bullock & O.Stallybrass, 1997)

Kesemua definisi yang dikemukakan di atas secara umumnya menjelaskan alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan sesuatu organisma. Definisi ini adalah definisi yang diterima dalam pengajian Sains Alam Sekitar yang hanya terbatas kepada fenomena fizikal sesuai dengan pandangan semesta moden yang berteraskan kepada metode emperikal. (Mohd Nur Hakimi Razana, 2004)

KEPENTINGAN ALAM SEKITAR

 Alam sekitar adalah sangat penting kepada manusia kerana alam sekitar membekalkan oksigen, makanan, air, tempat tinggal, dan lain-lain.
Alam Sekitar merangkumi tanah-tanih, hutan, gunung-ganang,bukit-bukau, sungai, tasik,dan lautan. Ia menjadi tanggungjawab kepada
manusia yang dikurniakan akal untuk menjaga alam sekitar.
 Setiap apa yang diciptakan Tuhan mempunyai kepentingan dan fungsinya yang tertentu. Begitu juga dengan kewujudan alam sekitar kita yang sememangnya berfungsi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pencipta. Seperti mana yang diketahui, alam ini merupakan tempat tinggal segala kehidupan termasuklah manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tanpa alam ini, kehidupan tidak akan berlaku. Makhluk yang hidup memerlukan habitat atau tempat tinggal, tempat membiak dan tempat untuk mendapatkan makanan.
 Keselesaan hidup manusia dan haiwan akan wujud dalam alam sekitar yang berkualiti. Alam sekitar yang berkualiti juga amat penting untuk memelihara hubungan antara satu organisma dengan organisma yang lain. Sebarang kesan buruk daripada persekitaran akan menjejaskan hidupan lain. Contohnya, udara  perlu bersih untuk pernafasan haiwan dan tumbuhan. Udara yang tercemar akan  mengganggu proses ini. Pencemaran udara akan menyebabkan penyakit yang  menyerang sistem respirasi. Air yang bersih juga penting untuk kehidupan. Kira-kira 70% daripada kandungan sel adalah air. Air sungai yang dicemari  dengan sisa kilang dan kawasan perlombongan pula merosakkan habitat hidupan akuatik dan seterusnya mengakibatkan kematian.
 Sebagai satu sumber ekonomi dan biologi, kita perlu memastikan kewujudan alam sekitar yang berkualiti di bumi ini. Tanggungjawab setiap individu di dunia ini untuk memelihara alam sekitar yang bersih sangat diperlukan untuk menjamin alam sekitar yang bersih untuk generasi akan datang.
 Keseimbangan antara pengurusan alam sekitar dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan. Kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan manusia, seperti menangkap ikan dan membalak adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kegiatan ini  melibatkan perubahan kepada alam semula jadi di sekeliling, sesuai dengan kehendaknya. Manusia harus tahu merancang untuk mengawal dan mengekalkan keseimbangan ekologi alam sekitarnya. Sumber bumi yang kaya ini boleh dikelaskana kepada dua, iaitu sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui adalah sumber yang boleh dihasilkan atau diwujudkan kembali di alam semula jadi dalam tempoh yang singkat. Hasil  laut seperti kupang, ikan dan rumpai air merupakan satu contoh hidupan yang boleh diperoleh sepanjang masa. Kayu balak dan rotan mengambil masa yang lebih untuk pertumbuhan, larangan ke atas penggunaan pukat harimau, dan galakan terhadap aktiviti penanaman semula balak dan rotan di  Malaysia adalah contoh usaha yang diambil untuk memulihkan amal semula jadi. 
 Sumber yang tidak boleh diwujudkan kembali melalui kegiatan manusia ialah sumber yang tidak boleh dikembalikan semula. Sumber yang tidak boleh dikembalikan adalah seperti petroleum dan bijih timah. Kegiatan ekonomi sumber ini perlu  dikawal atau dihadkan agar ia tidak kehabisan dalam jangka waktu yang singkat. Kegitan perlombongan di permukaan bumi menghasilkan sisa logam seperti  plumbum yang boleh mencemarkan sungai. Permukaan bumi menjadi terdedah kepada agen hakisan. Kawasan lapang yang berpasir akan wujud dan kawasan ini akan menjadi tidak subur dan menakung air. Usaha boleh dijalankan untuk memulihkan kawasan seperti ini kepada kawasan rekreasi seperti Taman Tasik Perdana dan Sunway Lagoon di Kuala Lumpur, Malaysia. Industri yang berasaskan pertanian dan pengilangan menghasilkan sisa yang  toksik dan berbahaya. Sisa ini mendatangkan risiko yng tinggi kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Satu peraturan bawah Akta Kualiti  Alam Sekitar 1974 yang telah dikuatkuasakan dalam tahun 1979 menghendaki semua industri mengolah air buangan untuk mengasingkan bahan  pencemar ke paras yang selamat sebelum dilepaskan ke mana-mana saliran air daratan. Sisa toksik yang tidak boleh diolah perlu dibakar, dikitar semula atau dihapuskan dengan cara yang selamat seperti ditanam. Pembukaan tanah untuk projek perumahan dan pembandaran perlu disertakan dengan pelan penanaman tumbuhan.  Alam sekitar haruslah diurus dengan teliti dan teratur dalam sebarang aktiviti ekonomi atau pembangunan. Alam sekitar dengan keseimbangan ekologinya yang  unik tidak harus dikorbankan demi kepentingan manusia semata-mata. 

PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Alam sekitar merupakan harta paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Namun demikian, pencemaran alam sekitar kian bertambah. Pencemaran alam sekitar berlaku disebabkan oleh dua faktor, iaitu faktor semula jadi dan faktor manusia. Faktor semula jadi yang menyebabkan pencemaran alam sekitar termasuk bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda rebut taufan, gempa bumi dan sebagainya. Manakala pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh faktor manusia adalah dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengaja. Antaranya terlibat pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bunyi dan sebagainya.
Mengikut laporan yang dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar, melalui akhbar Utusan Pengguna pada 2001, jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dijangka sebanyak 933000 tan setahun. Daripada jumlah ini, kenderaan ialah punca utama pencemaran ini (58.1%), diikuti oleh stesen jana kuasa (23.9%), pembakaran bahan api industri (9.4%), pemprosesan industri (3.9%), dan pembakaran terbuka (4.9%). Pertumbuhan aktiviti perindustrian dan pembangunan mendatangkan kesan penambahan kadar pelepasan gas organik dan bukan organik, bahan kimia dan habuk. Pelbagai jenis industri menghasilkan bahan pencemar yang berbeza. Sebagai contoh, kilang penapis minyak mengeluarkan asap yang mengandungi sulfur dioksida dan hidrokarbon. Selain itu, masyarakat moden semakin bergantung kepada pengangkutan bermotor yang mengguna tenaga yang banyak dan hampir kesemuanya dihasilkan dengan membakar bahan api fosil yang akan menghasilkan asap. Pembakaran terbuka pula selalunya dilakukan di kawasan ladang untuk tujuan penanaman semula, tindakan ini menghasilkan partikel jelaga yang banyak.
Di samping itu, pencemaran air berlaku berleluasan apabila sisa bahan buangan kilang seperti sisa toksid yang berbau busuk dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pembuangan ini dianggap mudah, kerana tidak memerlukan kos pelupusan, perbuatan ini dapat menjimatkan kos syarikat. Kekurangan pengetahuan juga menyebabakan pemilik industri tidak mengambil berat dan cuba mengelakan piawaian keselamatan yang ditetapkan. Tambahan lagi, pembuangan bahan-bahan buangan seperti minyak, sampah, dan najis oleh pihak yang tingga berhampiran dengan laut juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran air. Permintaan terhadap sumber asli seperti bahan api, air dan tanah menyebabkan penokaan semakin bertambah. Penokaan yang dijalankan akan menyebab hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan mengalir ke dalam sungai menjadikan sungai mendakan.
Pencemaran tanah disebabkan oleh bahan buangan yang dalam bentuk air atau pepejal. Bahan pencemarnya pula terdiri daripada pencemar organic, kimia atau fizik. Sektor perindustrian dan sektor pertanian selalunya merupakan sektor yang menjana pencemaran tanah. Bagi sektor perindustrian, pembuangan bahan-bahan buangan seperti minyak, sisa toksid, sisa-sisa kilang selalu berlaku dan ini menyebabkan pencemaran tanah. Selain itu, sikap manusia yang tidak menghargai nilai-nilai maksum yang terdapat di kawasan menarik dan indah telah melakukan penebangan pokok-pokok. Tujuannya adalah untuk mengerakkan industri hiliran bagi membangunkan ekonomi ngara. Bagi sektor pertanian pula, penggunaan racun serangga dan baja kimia secara berlebih-lebihan sering kali berlaku. Penggunaan ini akan merosakkan kualiti tanah dan menyebab berlakunya pencemaran tanah.
Rumah-rumah di kawasan perindustrian selalunya menghadapi masalah pencemaran bunyi. Industri-industri yang menggunakan jentera dan kenderaan merupakan penyumbang ke arah pencemaran bunyi. Sering kali kita akan mendapati aduan disairkan di media apabila ketenteraman penduduk terganggu dengan bunyi bising yang terhasil daripada pengilangan berskala besar seperti kilang kelapa sawit. Selain itu, kuari merupakan ejen pencemaran bunyi. Bunyi yang cukup bising akan timbul apabila pemecahan batu, enji gerudi dan pemunggahan batu ke lori dijalankan. Dalam kawasan bandar, kenderaan bermotor yang banyak sekali turut menyebabkan pencemaran bunyi yang mengganggu penduduk yang tingga berhampiran.

PENCEMARAN UDARA

Pencemaran udara dikaitkan dengan bahan-bahan sintetik dan lain-lain pengotor berbahaya yang meresap dan menjadi sebahagian udara. Contoh pencemar udara ialah gas karbon dioksida, sulfur dioksida, kloroflorokarbon, bau-bauan, logam toksik seperti gas karbon dioksida plumbum dan tembaga serta sisa radioaktif. Pencemar ini secara asasnya terhasil daripada pelepasan asap melalui ekzos kenderaan, tindakan pembalakan, pembakaran bahanapi fossil, terutamanya loji janakuasa yang menggunakan arang batu akan mengeluarkan zarah-zarah pepejal dan gas yang terlepas ke dalam udara.
 Pencemaran udara telah memberi kesan yang buruk terhadap kesihatan manusia. Manusia akan menghidap pelbagai penyakit, terutamanya respirasi akibat menghidu udara yang tercemar. Sistem pernafasan akan terjejas jika hidup dalam keadaan pencemaran udara sepanjang masa. Melalui pernafasan udara dan bahan cemar yang terperangkap dalam bumi akan masuk ke dalam hidung atau mulut manusia dan akhirnya masuk ke dalam paru-paru melalui trakea. Pendedahan kepada karbon dioksida melambatkan tindak balas dan menyebabkan rasa mengantuk. Bahan pencemar seperti nitrogen dioksida boleh memburukkan lagi penyakit lelah (asthma) dan mengurangkan fungsi paru-paru (lung function). Ozon juga menyebabkan inflamasi paru-paru (lung inflammation) dan mengurangkan keupayaan bergerak (exercise capacity).
Pencemaran udara juga memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan. Kesan kepada tumbuhan adalah mengalami kerosakan seperti Nekrosis (keguguran daun), Klorosis (pertukaran warna), dan pertumbuhan terbantut. Tumbuh-tumbuhan memerlukan udara dalam proses fotosintesis dan tumbesaran. Pencemaran udara akan mengakibatkan kekurangan karbon dioksida untuk proses penghasilan klorofil. Ini mengakibatkan tumbuhan menguning dan mati. Tindak balas bahan pencemar yang terletak pada pokok-pokok dan tumbuhan menjadikan tisu-tisu tumbuhan menghadapi masalah dan akan reput. Lama-kelamaan, tumbuh-tumbuhan akan terdedah kepada pelbagai penyakit. Alfalfa, barli, kapas, gandum dan epal adalah antara tumbuhan yang mudah mengalami kerosakan dengan bahan sulfur dioksida. Secara tidak langsung, masalah kekurangan sumber makanan dan  pendapatan penduduk terjejas akan berlaku.
Seterusnya, haiwan akan tercemar atau mati akibat dari pencemaran udara. Ini berpunca daripada udara yang memasuki paru-paru haiwan dan makanan dari sumber tumbuhan yang tercemar. Kesan pencemaran udara dapat dilihat melalui sekumpulan lembu dan kuda di Jerman yang meragut kawasan rumput sekitar 5 kilometer dari sebuah kawasan kilang plumbum telah mengalami keracunan yang membawa muat akibat pelepasan habuk plumbum dari kilang tersebut. Di samping itu, pendedahan kepada sulfur dioksida yang dilepaskan ke udara oleh sebuah loji penapisan pada tahun 1950, di Poza Rica, Mexico telah membawa maut kepada sekumpulan haiwan. Kematian haiwan ini disebabkan penghadaman bahan makanan haiwan yang tercemar setelah terdedah kepada bahan-bahan toksik yang terdapat dalam udara.
Pencemaran udara akan menyebab berlakunya pemanasan global akibat penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pembebasan gas kloroflorokarbon atau CFC yang digunakan dalam alat-alat penyemburan , alat penyaman udara dan peti sejuk akan menipiskan lapisan ozon ini. Pendedahan secara terus di sinaran cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit, penyakit mata, mempengaruhi sistem kelalian dan kemusnahan bahan genetik DNA. Pancaran matahari yang terik telah mengakibatkan ketul-ketulan ais di Artik dan Antartik mencair. Paras air laut akan semakin menaik dan membanjiri kawasan-kawasan yang rendah. Ketidakseimbangan  ekosistem turut berlaku.
Hujan asid berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid nitrik dan asid sulfurik. Asid tersebut turun dengan hujan telah menimpa hidupan di dunia. Hujan asid mendatangkan pelbagai kesan yang memudaratkan. Gas sulfur dioksida merupakan agen beberapa penyakit kepada manusia seperti sakit dada, sakit kerongkong, barah kolon dan barah payu dara. Hujan asid juga mengakibatkan kandungan alkali dan asid dalam tanah menjadi tidak seimbang dan mempengaruhi keseimbangan dan kestabilan tanah. Tambahan pula, tumbuhan dalam tasik dan hidupan plankton termusnah akibat penurunan nilai pH air tasik (kurang daripada 5), ini akan mengganggu kelancaran pembiakan ikan dan amfibia. Tidak ketinggalan, pencemaran udara juga memberi kesan kepada bangunan-bangunan. Bahan kimia dalam hujan asid akan melekat dan bertindak balas ke atas bangunan dan menyebabkan bangunan itu mudah rapuh, lemah, pudar dan retak.
Kesan pencemaran udara yang paling ketara dan sedang hangat diperkatakan oleh seluruh warga dunia pada masa kini adalah kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau berlaku apabila komposisi gas-gas rumah hijau seperti, karbon dioksida ,karbon monoksida, nitrogen dioksida meningkat melebihi tahap normal. Apabila komposisinya meningkat, molekul-molekul gas ini yang bersifat menyimpan haba akan memerangkap haba lalu melambatkan pembebasan haba. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon menjadi punca utama kepada pemanasan global. Implikasi daripada pemanasan global akan menyebabkan glasier mencair, peningkatan tahap air laut dan perubahan cuaca secara ekstrim yang melibatkan kemarau dan kitaran presipitasi yang dahsyat. Kesan ini dapat dirasai oleh manusia dengan kemarau panjang, kekerapan banjir, sebaran penyakit malaria dan kehilangan sebahagian besar zon di tepi laut dunia.
Kesan terhadap atmosfera yang dibawa oleh pencemaran udara pula ialah mengurangkan jarak penglihatan. Sebagai contoh, kebakaran yang telah berlaku di hutan Indonesia pada tahun 1997 telah menyebabkan masalah jerebu yang serius berlaku di beberapa buah negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Pada abab ini, para saintis telah mengadakan perbincangan tentang pertambahan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera. Para saintis mendapati bahawa kepekatan karbon dioksida bertambah 0.006% dari tahun 1968 hingga tahun2000.Peningkatan suhu sebanyak 0.5 darjah selsius adalah kesan rumah hijau.
           

PENCEMARAN AIR

Air merupakan sumber yang penting bagi kehidupan manusia. Tanpa air dunia akan menjadi sebuah planet yang tidak bernyawa. Tapi pada akhir-akhir ini, persoalan penyediaan air yang memenuhi syarat menjadi masalah seluruh umat manusia. Dari segi kualitas dan kuantitas air telah berkurang yang disebabkan oleh pencemaran. Dari hari ke hari bila diperhatikan, semakin banyak berita-berita mengenai pencemaran air. Pencemaran air ialah pencemaran yang berlaku di sungai,tasik dan laut sama ada secara sengaja atau tidak. Pencemaran air  akan berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan.    
Pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang seperti kebocoran,pembuangan air kumbahan sewenang-wenangnya,sisa-sisa kimia,haba, pembuangan sampah,luahan bahan kimia dan sebagainya ke dalam sumber air. Penggunaan air laut juga terutamanya sebagai agen penyejuk bagi mesin dalam sektor janakuasa elektrik merosakkan kualiti air.Air yang panas selepas digunakan untuk menyejukkan mesin-mesin dalam sektor ini akan disalurkan semula ke laut. Ini menyebabkan seluruh kawasan saliran laut itu akan menjadi panas dan mengakibatkan hidupan di kawasan itu sukar untuk beradaptasi kerana keadaan suhu airnya yang tinggi dan meningkat secara mendadak.Ini bukan hanya memberi kesan kepada alam sekitar, malah turut memberikan kesan kepada spesies yang menggunakan alam sebagai habitat,contohnya akan menyebabkan hidupan akuatik seperti pelbagai jenis ikan dan udang mati akibat sukar untuk beradaptasi kerana keadaan suhu airnya yang tinggi dan tidak dapat bernafas. Secara tidak langsung, sumber protein daripada sungai-sungai di Malaysia akan kehabisan. Manakala  para nelayan  juga akan kehilangan sumber pendapatan. Jika pencemaran sungai tersebut berterusan, bukan sahaja pelbagai jenis hidupan air akan terus pupus tetapi juga pelbagai jenis burung yang sumber makanannya bergantung kepada hidupan air akan terancam.            
Pencemaran air yang berlaku bukan sahaja memberi kesan yang akan dialami oleh hidupan yang lain bahkan turut memberi kesan kepada manusia.Kesan kepada manusia adalah terhadap kesihatan mereka sendiri. Dimana antara kesan yang dianggap kronik akibat pencemaran air yang berlaku adalah anomalia, iaitu pembesaran tubuh dan tingkahlaku yang tidak normal, serta kurang daya tahan badan akibat penggunaan sumber air tersebut.Manusia juga boleh mendapat penyakit yang serius atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar. Selain itu, sampah-sarap dan najis yang dibuang ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada hidupan di dalam air mahupun kepada manusia sendiri.Pencemaran toksik yang masuk ke dalam air  akan menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan petuturan yang tidak betul. Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut. Bahan-bahan yang dibuang dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air.              
Seterusnya, pencemaran air juga menyebabkan keindahan alam pada masa kini terjejas. Pantai-pantai yang dipenuhi dengan sampah sarap menjengkelkan mata dan tidak indah untuk dipandang. Punca hal ini berlaku disebabkan sampah sarap yang dibuang di laut tersebut. Keadaan air laut ataupun sungai yang berbau busuk akibat daripada bakteria-bakteria daripada bahan-bahan pencemar yang dibuang ke dalam air laut atau sungai mewujudkan keadaan yang tidak selesa kepada manusia dan juga hidupan lain di dunia ini.Secara tidak langsung,pantai-pantai yang tercemar itu tidak dapat menarik hati pelancong untuk mengunjunginya lalu menjejaskan dari segi aktiviti pelancongan negara.
Banjir juga merupakan salah satu kesan kepada pencemaran air pada masa kini. Banjir-banjir yang kerap berlaku disebabkan oleh tersumbatnya parit yang sepatutnya mengalirkan air ke laut ataupun sungai. Banjir mudah berlaku apabila sampah sarap menyumbatkan aliran air tersebut sehingga menyebabkan persekitaran kotor. Kesan langsung daripadanya adalah kemusnahan tapak pembiakan rantai makanan, dan juga mempengaruhi pembuatan makanan, produktiviti makanan,dan kos meningkat.

PENCEMARAN TANAH

Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna,kesuburan dan hakisan. Bahan pencemar terdiri daripada pencemar organik, kimia atau fizik. Keseriusan pencemaran tanah bergantung kepada kesuburan tanah. Tanah akan bertukar warna menjadi kehitaman dan tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebut akan menjadi layu.
Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami.Pencemaran ini biasanya disebabkan oleh: kebocoran limpah air atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial;penggunaan pestisida ; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan;kecelakaan kenderaan pengangkutan minyak,zat kimia atau limbah;air limbah dari tepat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat(illegal dumping).
Ketika sesuatu berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap,tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.
Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak kepada ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun/berbahaya bahkan dosis yang rendah sesekalipun.Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolism dari mikroorganisme endemic dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantaian makanan, yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantaian makanan tersebut.Bahkan jika kesan kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bahagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari kesan-kesan ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya kadar kematian anak burung dan kemungkinan kehilangan spesies tersebut.
Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman dimana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi.Beberapa bahan pencemar ini mempunyai waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama.

Pencemaran tanah dapat memdatangkan kesan yang negatif.Antaranya adalah termasuk:
1) Tanah Beracun – Kesan daripada pencemaran tanah ini kepada dunia sangat ketara. Ianya juga memberi kesan yang sangat buruk terhadap kesihatan manusia serta hidupan lain. Pembuangan sampah-sarap,sisa toksik dan nuklear menjadikan tanah beracun dan tidak boleh didiami. Contoh yang paling ketara ialah letupan loji nuklear di Chernobyl, Russia. Kesannya dapat dirasai sehingga ke Sweden, kerana 23 orang telah dilaporkan mati akibat daripada kesan radioaktif nuklear tersebut. Semua penduduk di sekitarnya dipindahkan dan di sesetengah tempat, penjualan daging terpaksa dihentikan kerana kadar pencemaran terlalu tinggi dan membahayakan kesihatan.
2) Penyebaran Kuman-kuman Penyakit - Sampah-sarap yang dibuang di kawasan-kawasan lapang yang menjadi tempat pembiakan kuman penyakit. Tikus, lipas, lalat dan haiwan perosak yang lain tertumpu di kawasan ini dan menyebarkan kuman-kuman penyakit ke tempat-tempat lain. Jika makanan dihinggapi lalat atau dimakan lipas, manusia mudah keracunan makanan dan seterusnya diserang penyakit yang serius.
3)Kerosakan Tanah Dan Kualitinya – Sisa-sisa industri dan hasil tumpahan daripada kenderaan pengangkutan menjadikan tanah rosak dan kurang berkualiti. Tanah yang kurang berkualiti menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang ditanam tidak hidup dengan sempurna dan tidak subur. Hujan asid yang meresap ke dalam tanah, perlombongan yang berlebihan, penebangan hutan atau pembalakan menyebabkan tanah terhakis dan rosak. Selain itu, penggunaan racun serangga atau rumpai turut berperanan mengurangkan kualiti tanah. Kemajuan dari segi pengangkutan juga menyebabkan banyak kawasan tanah telah digunakan untuk tujuan pembinaan jalan raya, landasan keretapi dan lapangan terbang.
4)Tanah Gersang – Seterusnya tanah juga menjadi gersang atau menjadi tanah gurun disebabkan oleh penggunaan tanah secara berlebihan dan tidak terkawal. Usaha pertanian yang dilakukan ke atas tanah kurang berkualiti (tidak subur), yang berlaku ke atas negara-negara yang kurang hujan, padang ragut yang terhad tetapi mempunyai ternakan yang banyak, sehingga berlaku overgizing dan seterusnya padang ragut menjadi gondola, dan pertambahan penduduk yang terlalu tinggi yang memerlukan kawasan penempatan adalah antara punca-punca kejadian tanah gersang.
5)Membunuh Haiwan Bawah Tanah – Pencemaran tanah ini juga membunuh haiwan di bawah tanah ataupun apa-apa sahaja hidupan bawah tanah. Racun serangga yang disembur masuk dan berkumpul ke dalam tanah dan bahan-bahan cemar seperti sisa toksik dan nuklear membunuh haiwan-haiwan bawah tanah tersebut.
6)Hakisan Tanah – Satu lagi kesan pencemaran tanah adalah hakisan. Hakisan tanah adalah salah satu fenomena yang sangat sering berlaku di seluruh dunia. Ianya bukan sahaja merugikan dari sudut kewangan dan ekonomi bahkan juga mengancam keselamatan dan nyawa manusia, misalnya tanah runtuh dan gempa bumi.Terdapat banyak negara yang sedang diancam hakisan tanah. Di negara-negara tertentu juga, angin menjadi salah satu agen yang boleh menyebabkan hakisan. Antara aktiviti-aktiviti manusia yang boleh menyebabkan hakisan adalah pembersihan dan pembajaran serum bukit yang menyebabkan tiada tumbuhan yang dapat menahan tanah daripada mengalir bersama-sama dengan air apabila hujan lebat, penebangan hutan, hujan ragut yang meluas dan berlebihan, penamanan secara meluas hanya satu jenis tanaman.

PENCEMARAN BUNYI

Pencemaran bunyi boleh didefinisikan sebagai bunyi bising yang keterlaluan dan boleh memkakkan telinga. Ini berlaku apabila pengeluaran bunyi terjadi di tempat atau kawasan yang tidak bersesuaian. Pencemaran bunyi juga berlaku akibat daripada kesesakan lalu lintas apabila terdapat bunyi daripada enjin kenderaan , ekzos , hon dan juga hentaman pintu kenderaan apabila ditutup . Di samping itu , bagi penduduk yang tinggal berhampiran dengan lapangan terbang , pencemaran bunyi juga berlaku daripada bunyi kapal terbang yang turun atau naik. Bunyi daripada kerja-kerja pembinaan bangunan dan bunyi mesin daripada industri perkilangan juga merupakan faktor pencemaran bunyi ini . Pencemaran bunyi kebiasanya melebihi 80 desibel (dB).
Selain itu , Pencemaran bunyi boleh diklasifikasikan kepada beberapa jenis . Pertama , Kebisingan selenjar . Ini adalah kebisingan yang selar dan kurang daripada 3 desibel (dB). Ini berlaku apabila seseorang sedang berbisik kerana gelombang bunyi bergetar dengan lebih perlahan. Kedua , Kebisingan fluktasi . Kebisingan fluktasi pula adalah kebisingan yang terlatak antara puncak gelombang yang tinggi dan rendah. Pada tahap ini getaran gelombang bunyi akan bergetar dengan lebih cepat daripada kebisingan selenjar. Getaran gelombang adalah sekitar 3 dB sahaja. Contoh : bunyi enjin kenderaan, orang sedang bercakap. Ketiga , Hentakan impuls . Ini merupakan bunyi yang lebih intensiti dalam tempoh yang lebih singkat. Contoh : tembakan, ketukan atau lagaan daripada benda yang keras. Pada kebiasaannya, tahap ini getaran gelombang akan memuncak dan menurun dengan cepat. Pada tahap ini intensiti bunyi adalah melebihi 80 dB kemudian gelombang bunyi  akan menurun. Akan tetapi intensiti masih menunjukkan  tahap yang tinggi keran bunyi yang kuat akan memberi kesan yang lama terhadap getaran. Keempat , Kebisingan selang-seli . Kebisingan ini berlaku secara berselang-seli. Ianya dihasilkan apabila bunyi bising  menjadi perlahan dan kuat dalam jangka masa yang pendek. Contoh : Ketika seseorang sedang menggergaji kayu, getaran akan berlaku ketika gergaji itu bergerak dan getaran tidak akan berlaku apabila gergaji kayu dihentikan. Semasa gergaji sedang ditarik intensitinya akan meninggi pada kadar tertentu dan menurun apabila gergaji tidak disorongkan.
Pencemaran bunyi boleh membawa kesan kepada kesihatan , salah satu ialah keupayaan mendengar akan menjadi berkurangan . Ianya terbahagi kepada dua iaitu Kesan Kepada Telinga (Auditory Effect) dan Kesan Di Luar Telinga (Non Auditory Effect) . Kesan Kepada Telinga pula dibahagikan kepada dua iaitu kesan semesta dan kesan kronik . Kesan Semesta disebabkan bunyi yang kuat iaitu melebihi 120 dB . Bunyi ini boleh menyebabkan pecah selaput tympanum , kerosakan tulang kecil pendengaran mahupun hilang pendengaran kekal . Kesan kronik pula ialah pendedahan berpanjangan kepada bunyi kuat ( > 85 dB – 5 tahun , > 8 jam sehari ) . Keadaan ini akan menyebabkan lebih tinggi frekuensi dan kerosakan koklia tinggi . Selain itu , Temporary Threshold Shift (TTS) ialah Threshold pendengaran tinggi semasa bekerja di tempat bising dan kembali asal setelah 12 jam keluar dari suasana bising . Keadaan ini akan membawa kesan kepada telinga . Kesan di luar telinga pula diahagikan kepada tiga . Pertama , kesan Fisiology. Ia dapat meningkatkan Tekanan darah melalui  galakan ANS (Autonomy Nerves System) ,  Meningkatkan Pergerakan Otot dan  Meningkatkan pergerakan gastrik . Kedua , kesan Psychosomatic . Kesan ini bolen membawa kepada sakit kepala, pening, loya, muntah , Nystagmus , pergerakan mata tak dapat dikawal . Ketiga , kesan tingkahlaku . Kemungkinan akan menyebabkan mutu kerja dan kecekapan seseorang menurun . Selain itu , seseorang juga akan cepat letih , mudah marah ,gangguan saraf dan ketegangan .
Pencemaran bunyi dapat memberi kesan kepada jantung. Dalam pemikiran, apabila berlaku pencemaran bunyi ini akan menyebabkan kerosakan gegendang telinga sahaja . Ini turut memberi kesan pada organ-organ yang lain. Fakta kajian mendapati bunyi siren, hon kereta dan aliran trafik dalam tempoh yang lama di luar rumah boleh menyebabkan seseorang menghadapi risiko tinggi diserang sakit jantung . Selain daripada itu , pencemaran bunyi terhadap dunia pada masa kini termasuklah menggangu persekitaran dengan keadaan bunyi yang bising dan melampau37. Pencemaran bunyi menyebabkan keadaan persikitaran sangat bising dan menjadikan kehidupan manusia serta hidupan lain terganggu. Haiwan terpaksa berhijrah ke habitat baru yang lebih senyap . Ini akan menyebaban gangguan ekosistem dan memberi masalah kepada manusia juga.